Algemene Voorwaarden - Janet Schmidt Academie

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
" aanbieder: Janet Schmidt (KvK nr 32146847), die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van diensten en producten;
" cliënt: de persoon of organisatie die bij Janet Schmidt een dienst/product afneemt;
" diensten:
" coaching, begeleiding en advies bij rouw en verlies in de ruimste zins des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden
" online opleiding Rouwspecialist op School
" producten: het tafel- en vloermodel van de landkaart "Stromen van Verbinding".

Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake

  • na schriftelijke, telefonische of digitale inschrijving, opdrachtverlening of begeleidingsovereenkomst;
  • als een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.

Overigens heeft aanbieder het recht om zonder opgave van reden een potentiële cliënt de toegang tot een dienst te weigeren.
Het aangaan van een overeenkomst betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Annulering
Annulering van een overeenkomst door een organisatie is niet mogelijk.
Voor particuliere cliënten geldt dat diensten die via de website zijn aanschaft, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunnen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar info@janetschmidt.nl.

Bij het aanschaffen van een online opleiding waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, ziet u vanaf het moment dat de training start af van het herroepingsrecht. Een online opleiding start wanneer de eerste les of module online staat en de inloggegevens hiervoor zijn vrijgegeven.

Betaling
De betaling van de online opleiding vindt (digitaal) plaats tegelijk met de aanmelding.
Bij afname van een product wordt eerst een factuur ter betaling aangeboden alvorens het product wordt verstuurd.
Voor de overige diensten vindt betaling achteraf plaats (uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum).
Als betaling uitblijft dan kan een beroep worden gedaan op een incassobureau. In dat geval worden de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten doorberekend naar cliënt.
Er vindt geen restitutie plaats.

Vervanging/verplaatsing
Als door overmacht training of coaching niet gegeven kan worden, staat het aanbieder vrij een vervanger in te schakelen of de dienst te verplaatsen naar een andere datum.
Verplaatsing trainingsdatum: In geval van onvoldoende deelnemers kan een trainingsdatum worden verplaatst.

Aansprakelijkheid
" De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst of product.
" Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eigen handelen van cliënt n.a.v. afname/volgen van een programma/opleiding of welke dienst dan ook.
" Aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag dat de verzekering van aanbieder in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert.
Intellectueel eigendom
Het les- en trainingsmateriaal dat gebruikt wordt, is door aanbieder ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Inloggegevens die toegang bieden tot online diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.
Overtreding van bovenstaande is in strijd met het intellectueel eigendomsrecht.

Geheimhouding
" Aanbieder is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de relatie met cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbieder draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
" Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen aanbieder en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Aanbieder zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
Toepasselijkheid en geschillen
" Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met aanbieder.
" Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk door aanbieder zijn bevestigd.
" Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van aanbieder behoudens hogere voorziening.

Wijzigingen
Aanbieder behoudt zich de vrijheid voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Lelystad, 9 juli 2018